Er vinden momenteel geen open informatiedagen plaats. Om toch meer informatie over onze school te kunnen verkrijgen, is het mogelijk om een afspraak met je in te plannen. Je kunt hiervoor een mail, voorzien van een telefoonnummer, sturen naar achthoek.info@askoscholen.nl. Of je vult het contactformulier op de website in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op.

 

Aanmelden en inschrijven

Je kunt rond de derde verjaardag van je kind zelf aangeven welke school je voorkeur heeft. Hoe dit werkt wordt uitgelegd in onderstaand filmpje:

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

 

Informatiemomenten

Op zoek naar een school voor je kind en nieuwsgierig naar De Achthoek? 

In verband met de Corona-maatregelen vinden momenteel geen open dagen plaats. Om toch meer informatie over onze school te kunnen verkrijgen,  is het mogelijk om een afspraak met je in te plannen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar achthoek.info@askoscholen.nl en wij nemen dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. 

 

Registreren voor de basisschool 

Rond de derde verjaardag van jouw kind ontvangt je van de gemeente Amsterdam het Voorkeursformulier voor de Basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2020).

Je meldt je kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van je eerste voorkeur. 

 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer je op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van je kind invult, zie je of onze school voor jouw kind een voorrangsschool is. Het voorrangsgebied voor basisschool De Achthoek is gebaseerd op onze locatie Baron Tindalplein 12.

 

Wat moet u doen

Als onze school je eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school. 

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van je kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet je eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die je daarna kiest, enzovoort. Je kunt zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van je op onze school zit, is het noodzakelijk dat je dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als je kind naar de voorschool van de school gaat, moet het voorkeursformulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Zodra wij je voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij je (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

 

In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 1. je kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. je kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. je gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van je kind (blanco formulier).

 

Geen voorkeursformulier?

Wanneer je geen voorkeursformulier hebt, download het dan hier en neem bij het inschrijven een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van je kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingevuld, hangt af van de geboortedatum van je kind. De uiterste data voor het inleveren van het formulier zijn voor:                                   

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018                                    4 november 2021
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2018                    3 maart 2022
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019                                       2 juni 2022
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019                                    3 november 2022


Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. 
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Jouw kind loot dan mee in de door jou opgegeven volgorde van scholen. Als je kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door jou opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

 

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de eerste voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind  heeft een plaatsgarantie.
2   a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
2   b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvang je bericht van de school waar je kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop je aan de school moet laten weten dat je van deze voor jouw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat je dit op tijd doet. Jouw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat je kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten jouw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met jou naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt je ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vind je ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

Zij-instroom (kinderen ouder dan 4 jaar)

Zij-instroom zijn kinderen die tijdens hun schoolloopbaan van school wisselen. Overstappen binnen het Oostelijk Havengebied is alleen mogelijk na de zomervakantie, in uitzonderlijke gevallen na de kerstvakantie en alleen indien er voldoende plaats is. Zit je kind op een school buiten dit gebied, dan is het ook mogelijk om dit buiten bovengenoemde periodes te doen, maar ook uiteraard alleen indien er voldoende plek is. Hiervoor kun je dit aanmeldformulier invullen en sturen naar achthoek.info@askoscholen.nl.

 

Nadat wij het formulier hebben ontvangen kijken wij of we plaats hebben in de jaargroep waarin je kind mogelijk geplaatst zou worden. Daarna nemen wij contact met je op en met de basisschool waarop je kind zit. Wij gaan er van uit dat je zelf de huidige school op de hoogte stelt van de eventuele wisseling.

 

Afzien van de plaatsing

Besluit je na de aanmelding of inschrijving toch af te zien van de plaatsing van je kind bij ons op school? Dan krijgen wij hierover graag zo spoedig mogelijk een e-mail. 

 

Wennen en starten op De Achthoek

Als kinderen 4 jaar worden mogen ze de eerste schooldag na hun verjaardag bij ons op school starten. Voor die tijd komen ze één ochtend wennen. Ze ontvangen ruim voor die tijd een uitnodiging met de datum van de wenochtend. De wenochtend is ook het moment waarop je als ouder kennis maakt met de leerkracht. Op deze ochtend ontvang je van de leerkracht een welkomstenvelop met daarin o.a. informatie over de overblijf en de ouderraad . Tevens maakt de leerkracht een afspraak met je voor een gesprek. Kinderen die in de laatste drie weken vóór, of in de zomervakantie 4 jaar worden, starten in de eerste week na de zomervakantie. Zij hebben geen wendagen maar krijgen wel een uitnodiging met de datum van hun eerste schooldag. Kinderen die in december vier jaar worden komen alleen een ochtend wennen, maar kunnen pas starten na de kerstvakantie