Als lid van de Ouderraad (OR) kun je veel betekenen voor onze school!

De Ouderraad is de vereniging van ouders van kinderen op De Achthoek. De Ouderraad organiseert met de school jaarlijks een aantal feesten en activiteiten in de school die de schooltijd van kinderen extra plezierig maken: de Sinterklaas-, kerst- en paasviering, het eindfeest (ParkPopPicknick) en activiteiten zoals het project De Schoenmaatjes. De Ouderraad zamelt bovendien geld in ter bekostiging van de schoolreisjes, sportdagen en lesprojecten op school.

Organisatie van de Ouderraad

De Ouderraad heeft een bestuur van maximaal 15 ouders uit verschillende klassen van beide locaties. In de praktijk wordt dit bestuur aangeduid als de Ouderraad. Deze Ouderraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De Ouderraad vergadert zeven tot acht keer per jaar. De data vind je in de kalender. Deze vergaderingen zijn openbaar. Er vindt overleg plaats met het team van de school over de invulling van de beschikbare budgetten en over de invulling en uitvoering van de activiteiten door het jaar heen. De Ouderraad communiceert naar de ouders via de nieuwsbrief van de school en via de klassenouders, de contactpersonen voor de Ouderraad in de groepen.

Feesten en activiteiten

De Ouderraad organiseert samen met het schoolteam elk jaar de volgende feesten en activiteiten op school:

• Klassenouderavond: een kennismakingsavond voor klassenouders
• Dag van de Leraar: sinds 2005 zet de Ouderraad op deze dag in oktober de leerkrachten in het zonnetje.
• Goede doelen: de Ouderraad organiseert de inzamelingsactie voor een goed doel. Er zijn momenteel drie doelen die om het jaar aan bod komen: de Voedselbank, Schoenmaatjes en de Sponsorloop.
• Sinterklaas: rond half november worden beide schoolgebouwen in Sinterklaassfeer gebracht, waarna de voorbereidingen beginnen voor de ontvangst van de Sint op of vlak voor 5 december.
• Kerst: direct na 5 december worden de Sinterklaasversieringen vervangen door sfeervolle kerstversiering. In de groepen wordt een kerstdiner georganiseerd op de donderdag voor de kerstvakantie. De Ouderraad zorgt dan voor tafellinnen, limonade en iets lekkers. Buiten is er een kerstborrel voor de ouders.
• Schoolfotograaf: de Ouderraad organiseert de komst van de schoolfotograaf en begeleidt de bijkomende werkzaamheden.
• Ouder thema-avond: de Ouderraad streeft ernaar om één keer per jaar een avond te organiseren voor ouders over een opvoedkundig thema.
• Sportdag: voor alle klassen wordt een sportdag georganiseerd door de gymleerkrachten. De huur van de locatie, de eventuele ijsjes en vaantjes worden vanuit de ouderbijdrage betaald.
• Pasen: het paasfeest bestaat doorgaans uit een feestelijk paasontbijt in de klassen. De kinderen maken dan voor elkaar een ontbijt in een vrolijk versierde doos, de Ouderraad zorgt voor het drinken en de paaseitjes.
• Avondvierdaagse: in de periode mei/juni kunnen kinderen van De Achthoek deelnemen aan de Avondvierdaagse van Stadsdeel Zeeburg/Oost. De Ouderraad organiseert de inschrijvingen, de inkoop en uitdeling van sapjes onderweg en de felicitaties met medaille en een bloemetje bij de finish.
• Afscheidscadeautje groep 8: de Ouderraad verzorgt een aardig aandenken voor de kinderen die de school hebben afgerond.
• Eindfeest: het schooljaar wordt afgesloten met de ParkPopPicknick, een groots eindfeest in het Flevopark.

Jouw inzet bij activiteiten

Bij veel van deze activiteiten is de inzet van ouders onmisbaar: vele handen maken licht werk.
De Ouderraad werkt met een budget dat door de ouders bijeen gebracht wordt via de ouderbijdrage, ofwel de activiteitenbijdrage. Eén keer per jaar legt de Ouderraad in een jaarvergadering financieel verantwoording af. De activiteitenbijdrage is vastgesteld op € 75,- per schooljaar. Dit is in principe een vrijwillige bijdrage.

Voor leerlingen die instromen in de loop van het schooljaar gelden de volgende bijdragen:
• aangekomen in aug/sept € 75,-
• aangekomen in okt/dec € 45,-
• aangekomen in jan/maart € 35,-
• aangekomen in april/mei € 30,-

Het rekeningnummer van de ouderraad is NL10 INGB 00072 342 94 t.n.v. oudervereniging de Achthoek.
Graag altijd de volledige naam en klas van de kind(eren) vermelden.

Meedoen met de Ouderraad

Iedere ouder die zich wil inzetten voor een goede sfeer op school is zeer welkom in de Ouderraad. In de praktijk komt dat neer op één keer per zes weken een vergadering en af en toe helpen bij het organiseren van een activiteit. Ouders mogen statutair vier jaar in de Ouderraad zitten. Er is altijd wel behoefte aan nieuwe leden. Overweeg je deelname maar wil je eerst kijken of het wel iets voor je is? Kom dan, geheel vrijblijvend, naar één van de vergaderingen van de Ouderraad.

Voor meer informatie kun je met ons contact opnemen via achthoek.or@gmail.com

De Ouderraad bestaat uit de volgende personen:
• Monique ten Hagen,
• Irene Keizer,
• Lidewij Roes,
• Arjen Huijs (penningmeester),
• Anne van Grinsven (de Grote Olifant),
• May-Britt Benjamin (de Grote Olifant),
• Marianne Zegers (Management Team)