Als lid van de Ouderraad (OR) kun je veel betekenen voor onze school!

De Ouderraad is de vereniging van ouders van kinderen op De Achthoek. De Ouderraad organiseert met de school jaarlijks een aantal feesten en activiteiten in de school die de schooltijd van kinderen extra plezierig maken: de Sinterklaas-, kerst- en paasviering, het eindfeest (ParkPopPicknick) en activiteiten zoals het project De Schoenmaatjes. De Ouderraad zamelt bovendien geld in ter bekostiging van de schoolreisjes, sportdagen en lesprojecten op school.

Ouderbijdrage

De Ouderraad werkt met een budget dat door de ouders bijeen gebracht wordt via de ouderbijdrage, ofwel de activiteitenbijdrage. Eén keer per jaar legt de Ouderraad in een jaarvergadering financieel verantwoording af. De activiteitenbijdrage is vastgesteld op € 75,- per schooljaar. Onder andere de bovengenoemde activiteiten worden hiervan bekostigd. Deze ouder/activiteitenbijdrage is op vrijwillige basis. 

Voor leerlingen die instromen in de loop van het schooljaar gelden de volgende bijdragen:
• aangekomen in aug/sept € 75,-
• aangekomen in okt/dec € 45,-
• aangekomen in jan/maart € 35,-
• aangekomen in april/mei € 30,-

Het rekeningnummer van de ouderraad is NL10 INGB 00072 342 94 t.n.v. oudervereniging de Achthoek.
Graag altijd de volledige naam en klas van de kind(eren) vermelden.

Op basisschool de Achthoek kunt u de vrijwillige ouderbijdrage ook betalen met een geldige Stadspas. De gemeente betaalt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage aan school. De kosten voor het schoolreisje zijn dan ook betaald. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden, maar het bedrag komt wel ten goede van de school. Vraag hiernaar bij de administratie.

Gemeente Amsterdam heeft verschillende regelingen voor ouders die moeite hebben met rondkomen. De inkomensgrens is verhoogd. Meer ouders kunnen daardoor de regelingen voor kinderen aanvragen. Zie de folder van Pak je kans.

Organisatie van de Ouderraad

De Ouderraad heeft een bestuur van maximaal 15 ouders uit verschillende klassen van beide locaties. In de praktijk wordt dit bestuur aangeduid als de Ouderraad. Deze Ouderraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De Ouderraad vergadert zeven tot acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Er vindt overleg plaats met het team van de school over de invulling van de beschikbare budgetten en over de invulling en uitvoering van de activiteiten door het jaar heen. De Ouderraad communiceert naar de ouders via de nieuwsbrief van de school en via de klassenouders, de contactpersonen voor de Ouderraad in de groepen.

Meedoen met de Ouderraad

Bij veel activiteiten is de inzet van ouders onmisbaar: vele handen maken licht werk. Iedere ouder die zich wil inzetten voor een goede sfeer op school is zeer welkom in de Ouderraad. In de praktijk komt dat neer op één keer per zes weken een vergadering en af en toe helpen bij het organiseren van een activiteit. Ouders mogen statutair vier jaar in de Ouderraad zitten. Er is altijd wel behoefte aan nieuwe leden. Overweeg je deelname maar wil je eerst kijken of het wel iets voor je is? Kom dan, geheel vrijblijvend, naar één van de vergaderingen van de Ouderraad.

Voor meer informatie kun je met ons contact opnemen via achthoek.or@gmail.com

De Ouderraad bestaat uit de volgende personen:

  • Irene Keizer,
  • Lidewij Roes, 
  • Margitte Bekker
  • Arjen Huijs (penningmeester), 
  • Jessica Mulder (Management Team)