Veiligheid

De kern van Ontwikkelings Gericht Onderwijs is veiligheid. Alleen als leerlingen en degenen die met hen omgaan zich veilig voelen, kunnen leerlingen hun nieuwsgierigheid ontplooien en zichzelf ontwikkelen. Daarom vinden we een goede, positieve sfeer in de klassen en in de hele school van groot belang. Open en respectvol omgaan met elkaar hoort een vanzelfsprekendheid te zijn.

Basisregels De Achthoek 

Op De Achthoek werken we vanuit drie basisregels. We zorgen ervoor dat:

  • iedereen het fijn vindt om op De Achthoek te zijn;
  • iedereen goed kan werken;
  • de school er verzorgd en inspirerend uit ziet.

In elke groep maakt de leerkracht samen met de leerlingen afspraken over hoe zij aan deze regels kunnen voldoen. Op deze manier zijn de leerlingen eigenaar van het proces en is de betrokkenheid daardoor groter.

Sociale vaardigheden

Dagelijks hebben we aandacht voor sociale vaardigheden. Dit doen we onder andere met coöperatieve werkvormen, waardoor kinderen leren luisteren, hulp geven en hulp vragen, overleggen, onderlinge overeenstemming bereiken, besluiten nemen et cetera. Zo bieden we sociale vaardigheden op een betekenisvolle manier aan.

Contactpersonen sociale veiligheid

Op iedere locatie is een contactpersoon (luisterjuf en -meester) sociale veiligheid voor leerlingen.

Protocol Veilig Klimaat

De Achthoek wil leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich optimaal en op een prettige, positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkracht helpt de leerlingen om dit te leren en geeft zelf het goede voorbeeld.

Toch kan het voorkomen dat een kind systematisch wordt gepest of zelf pest. Daarmee komen veiligheid en de gewenste ontwikkeling in het geding. In het protocol Veilig klimaat hebben we beschreven hoe we met pestgedrag van kinderen om gaan.

Meer informatie over het pedagogisch klimaat op De Achthoek kun je lezen in onze Schoolgids.