Jaarkalender

April 2021

27 apr Hele dag

Koningsdag, leerlingen vrij

Mei 2021

5 mei Hele dag

Bevrijdingsdag

12 mei Hele dag

Suikerfeest

13 mei Hele dag

Hemelvaartsdag

3-14 mei Hele dag

Meivakantie t/m 14 mei

24 mei Hele dag

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij

Juni 2021

7 juni Hele dag

Asko sportdag groep 8

8 juni Hele dag

Asko sportdag groep 8

10 juni Hele dag

Studiedag, leerlingen vrij

11 juni Hele dag

Lesvrije dag, leerlingen vrij

16 juni Hele dag

sportdag groep 1-2

22 juni Hele dag

Musical groep 8

23 juni Hele dag

sportdag groep 3, 4, 5

25 juni Hele dag

Rapport 2

28 juni Hele dag

Musical groep 8

28 juni Hele dag

Facul.gesprekken 3 t/m 6

28 juni Hele dag

Verplichte gesprekken 2 en 7

29 juni Hele dag

Fac.gespreken 3 t/m 6

30 juni Hele dag

reserve sportdag groep 1-2

30 juni Hele dag

Fac.gespreken 3 t/m 6

30 juni Hele dag

Verplichte gesprekken 2 en 7

Juli 2021

1 juli Hele dag

Musical groep 8

1 juli Hele dag

Fac.gesprekken 3 t/m 6

1 juli Hele dag

Verplichte gesprekken 2 en 7

2 juli Hele dag

Fac.gesprekken 3 t/m 6

2 juli Hele dag

Verplichte gesprekken 2 en 7

2 juli Hele dag

Verplichte gesprekken 2 en 7

6 juli Hele dag

Musical groep 8

7 juli Hele dag

reserve sportdag groep 3, 4, 5

8 juli Hele dag

ParkPopPicknick, leerlingen middag vrij

9 juli Hele dag

Start zomervakantie, leerlingen vrij

12 juli 08:00 - 08:30

Zomervakantie t/m 23 aug.